Nate's Birthday!

October 6
Julie's Birthday!
November 8
Holly T's Birthday!